Tüzel Kişilik kazanan ve kuruluşu Tamamlanan Pancar Ekicileri Kooperatifinin Emanete Alınan Kuruluş Sermayesinin Kooperatif Adına Açılacak Banka Hesabına Aktarılması İçin Geçici Yönetim Kuruluna Gerekli Talimatın Verilmesi Hususunun Bildirilmesi

Daha önceden Genel Müdürlükçe (TRGM) kurulmasına izin verilen ve yasal süresi içinde yetki alanına ait, Ticaret Sicili Müdürlüğünce MERSİS sistemi üzerinden sicil kaydı (Tescil,Vergi ve Mersis Numaralarının verilerek) ve kuruluş ilanının yapıldığına ilişkin Genel Müdürlüğe intikal eden belgelerin incelenmesi sonucu,kuruluşu tamamlanan kooperatifin emanete alınan taahhüt sermayesinin peşin ödenen kısmının kooperatif adına açılacak Banka hesabına aktarılmasının sağlanması için Geçici Kooperatif Başkanlığına gerekli talimatın verilmesi hususunun İl Müdürlüğüne Kuruluş Sermayesi yazısı ile bildirilmesi, ayrıca sözkonusu yazı ekinde kuruluş sırasında Genel Müdürlükte bulundurulan kooperatif anasözleşmesinin gönderilmesi hakkında bilgiye https://envanter.kaysis.gov.tr/HizmetDetay.aspx?ID=48281 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Pancar Ekicileri Kooperatifinin Kurulmasına İzin Verilmesi

Daha önceden Genel Müdürlükçe (TRGM) kurulmasına etüd ön izin verilen pancar ekicileri kooperatifine ait,İl Müdürlüğünün gözetim ve denetiminde MERSİS sistemi üzerinden,kurucu heyet tarafından e-ortamda doldurulan,müteakiben noterde çıktısı alınan ve imzalanarak notere tasdik ettirilen anasözleşmeler(anasözleşme dökümanları) ile diğer kuruluş belgelerinin incelenmesi sonucu,kuruluş onayı alınması,tasdik edilen onaylı anasözleşmelerin,Kuruluş İzin Tebligatı Yazısı ile İl Müdürlüğüne gönderilmesi hakkında bilgiye https://envanter.kaysis.gov.tr/HizmetDetay.aspx?ID=48277 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Pancar Ekicileri Kooperatifinin Kurulmasına Etüd Ön İzni Verilmesi

Pancar ekimine izin verilen illerde, belirlenen pancar ekim alanları ile gelişmelerine göre kurulmuş veya kurulacak Şeker Fabrikasının faaliyet alanına yeniden girecek illerin sınırları içinde pancar ekilen veya ekilecek olan ve elde edilen ürünleri bu fabrikaca teslim alınacak alanlarda; en az 7 çiftçiden oluşan kurucu heyetin başvurusu üzerine,İl Müdürlüğünce mahallinde yapılan etüd çalışmaları sonucu düzenlenen ve diğer belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilen kuruluş etüd raporunun değerlendirilmesi,Genel Müdürlükçe(TRGM)'de olumlu bulunması halinde, kooperatifin kurulmasına ön izin verildiğinin Kuruluş Etüd Ön İzin Tebligatı yazısı ile İl Müdürlüğüne bildirilmesi hakkında bilgiyi https://envanter.kaysis.gov.tr/HizmetDetay.aspx?ID=48236 bağlantısından edinebilirsiniz.

Konu Bazındaki Tarımsal Amaçlı Kooperatif Merkez Birliğinin Kuruluş/Emanet Hesabında Bulunan Kuruluş Sermayesinin Birlik Adına Banka Hesabına Aktarılmasının Sağlanması

Daha önceden Bakanlıkça ulusal düzeyde kurulmasına izin verilen konu bazındaki tarımsal amaçlı kooperatifler merkez birliğinin yasal süresi içinde, merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünce MERSİS sistemi üzerinden tescil ve kuruluş ilanının yapılması sonucu, kuruluş işlemlerinin tamamlandığına dair Genel Müdürlüğe intikal eden belgelerin incelenerek değerlendirilmesi, kuruluş işlemleri tamamlanan merkez birliğinin emanete alınan taahhüt sermayesinin peşin ödenen kısmının adına açılacak Banka hesabına aktarılması hususunun Geçici Kooperatif Merkez Birliği Başkanlığına Kuruluş Sermayesi Yazısı ile bildirilmesi,ayrıca sözkonusu yazı ekinde kuruluş sırasında Genel Müdürlükte bulundurulan Anasözleşmesinin gönderilmesi hakkında bilgiyi https://envanter.kaysis.gov.tr/HizmetDetay.aspx?ID=48229 bağlantısından edinebilirsiniz.

Tarımsal Amaçlı Kooperatif Bölge Birliklerinden Gelen Konu Bazında Kooperatif Merkez Birliği Kurulması Talebinin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Aynı çalışma konusundaki en az 7 adet kooperatifler bölge birliğinin yetkili temsilcisinden oluşan kurucu heyetin konu bazında Kooperatifler Merkez Birliği kurulması talebine ilişkin başvurusunun alınarak değerlendirilmesi,uygun görülmesi halinde kuruluş işlemlerine esas belgelerin hazırlanması hususunda, kurucu heyet adına başvuru sahibine bilgi verilmesi hakkında bilgiyi https://envanter.kaysis.gov.tr/HizmetDetay.aspx?ID=79869 bağlantısından edinebilirsiniz.